BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L   A

 

Broj:   1074 /18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator na punu normu, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Zulić Sabira, po zanimanju defektolog-oligofrenolog.

                                                                                                         II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                              IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                            Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L   A

 

Broj: 1071 /18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto nastavnika razredne nastave na punu normu, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Šehmehmedović Begzada, po zanimanju nastavnik razredne nastave.

                                                                                                        II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                               IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                           Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.

           BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L A

 

Broj:   1073 /18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto nastavnika engleskog jezika na 5 časova, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Divović Mladen, po zanimanju profesor engleskog jezika.

                                                                                                         II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                               IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                          Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.

           BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L   A

 

Broj: 1072/18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto nastavnika kulture življenja na 2 časa, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Sejfić Lejla, po zanimanju nastavnik biologije i hemije.

                                                                                                         II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                               IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                          Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.