Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

INFORMATOR

JU Osnovna škola „centar“ tuzla

Godina 2018, mart, broj 1

Opći podaci o školi

 

Osnovna škola “ Centar “ Tuzla počela je sa radom školske 1937 / 38 godine kao četvororazredna, a školske 1956 /57 godine prerasta u osmogodišnju školu. Škola je registrovana kod Okružnog privrednog suda Tuzla rješenjem broj 4- 146 /98 od 15 .06.1998 godine pod imenom Javna Ustanova Osnovna škola “ Centar “ Tuzla. Osnivač škole je Skupština Kantona TK, broj: 10/1- 610 – 172 /98 od 04.06.1998. godine. Školsko područje JU Osnovne škole “ Centar “ prema adresama upisanih učenika pripada području MZ “ Centar “, „Stari Grad“ i „Kula“ . Školsku 2017/18 godinu pohađaju 272 učenika.

              

Broj i struktura nastavnika

 

Radno mjesto Stručni Nestručni Svega Napomena
dr.sc. mrsc. prof. nast. učit. Svega VSS VSŠ SSS Svega
Direktor škole                    
Pomoćnik direktora                        
Pedagog - psiholog                    
Defektolog                    
Socijalni radnik                        
Vjeroučitelj                  
Nas.predmetne nas                
Nas.razredne nas.                
Bibliotekar                 Pedagogica i nastavnik   dopunjavaju normu u biblioteci. (50%)
S v e g a   5 21 7   33            

Broj odjeljenja u školi

 

ŠKOLSKI OBJEKTI Broj i struktura odjeljenja
Čistih odjeljenja Kombinovana Specijalna Svega odjeljenja Broj učenika
od 2 razreda od 3 razreda od 4 razreda više
Centralna škola           13 272
               
               
               
               
               
               
Svega           13 272

 

U školskoj 2019/2020. godini, prvi razred devetogodišnjeg obrazovanja pohađa .. učenika u dva odjeljenja.

 

 

 

 

 


Sl

       Slobodne aktivnosti

Red. br. SEKCIJA

Sedmični

fond sati

Zaduženi nastavnici
  Novinarska sekcija
  Eko zeleni – niži razredi
  Eko zeleni – viši razredi
  Prva pomoć
  Modelarska sekcija

  Saobraćajna sekcija
  Inovatori
  Mali hor
  Sportske sekcije
  Bibliotekarska sekcija
  Civitas
  Likovna sekcija – viši razredi
  Recitatorska sekcija – niži razredi
  Recitatorska sekcija – viši razredi
  Debatna sekcija
  Kulturno nasljeđe
  Dramska sekcija
  Folklor
  Jezička sekcija
  Hor
  Ritmička sekcija
  Mine
SVEGA : 22  

 

 


 

Vijeće roditelja

 

Vijeće roditelja će raditi prema Poslovniku o radu vijeća roditelja i razmatraće pitanja koja se direktno tiču učenika i roditelja, a posebno se odnose na razne oblike i vidove finansiranja i participacije humanitarnih akcija itd. Konstituisanje vijeća roditelja bit će obavljeno u toku 9. i 10. mjeseca školske 2017/2018 godine. Vijeće roditelja promoviše interese škole u zajednici u kojoj se škola nalazi i prezentuje stavove roditelja školskom odboru.

Osnovna uloga vijeća roditelja škole je:

-        demokratizacija odnosa u školi,

-        povećanje razmjene informacija između škole i roditelja,

-        uključivanje roditelja u nastavni proces kao novi resurs škole,

-        uključivanje roditelja u proces odlučivanja o pitanjima od posebnog interesa za roditelje,

-        aktivno učće u planiranju i programiranju rada škole.

 

Školski odbor

 

Školski odbor, kao organ upravljanja broji 5 članova. Predsjednika i članove imenuje i razrješava osnivač – Skupština Kantona. Dva člana, po pravilu, imenuju se ispred osnivača i lokalne zajednice na osnovu javnog konkursa, dva člana iz reda nastavnika i stručnih saradnika zaposlenih u školi i jedan iz reda roditelja učenika koji nemaju status zaposlenika škole. Predsjednik i članovi Školskog odbora imenuju se na mandat od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani.

Školski odbor, na svojim sjednicama, razmatra sva pitanja koja su mu data u nadležnost na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravila škole.

Školski odbor se sastaje prema potrebi, a obavezno na početku školske godine kada se razmratra Izvještaj o radu škole u prethodnoj godini i programira rad u narednoj.

Stručni aktivi

 

U školi su formirani sljedeći aktivi:

-        aktiv nastavnika razredne nastave čiji je rukovodilac Kahrimanović Zehrina

-        aktiv nastavnika društvenih nauka čiji je rukovodilac Nuhanović Nermina

-        aktiv nastavnika društvenih nauka čiji je rukovodilac Arnaut Alisa

Aktivi razmatraju uža stručna pitanja, kao što su:

-        planiranje i realizacija odgojno – obrazovnog rada,

-        pripremanje za izvođenje nastave i uzajamna saradnja nastavnika,

-        planiranje i realizacija plana individualnog stručnog usavršavanja nastavnika,

-        planiranje i realizacija unapređivanja nastavnog rada,

-        utvrđivanje plana za nabavku nastavnih sredstava,

-        prisustvovanje stručnim aktivima koje organizuje Pedagoški zavod,

-        izrada zadataka objektivnog tipa, njihova primjena i analiza rezultata provjere znanja,

-        priprema i prisustvo oglednom času,

-        učće u istraživačkom radu i dr.

 

Pedagoško vijeće

Pedagoško vijeće je stručni, operativni organ u školi.

Pedagoško vijeće u sastavu : predsjednici stručnih aktiva, pedagog škole i direktor škole, razmatra sljedeće:

-        izrada prijedloga Godišnjeg programa rada škole ,

-        izrada 40 - časovne radne sedmice nastavnika,

-        slobodne aktivnosti učenika i sadržaji rada,

-        predlaže program obilježavanja značajnih praznika i Dana škole ,

-        obavlja i druge poslove za koje ga zaduži stručni organ škole ili organ upravljanja,

-        pohvale, nagrade i disciplinske mjere itd.

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.