INFORMATOR

JU Osnovna škola „centar“ tuzla

Godina 2018, mart, broj 1

Opći podaci o školi

 

Osnovna škola “ Centar “ Tuzla počela je sa radom školske 1937 / 38 godine kao četvororazredna, a školske 1956 /57 godine prerasta u osmogodišnju školu. Škola je registrovana kod Okružnog privrednog suda Tuzla rješenjem broj 4- 146 /98 od 15 .06.1998 godine pod imenom Javna Ustanova Osnovna škola “ Centar “ Tuzla. Osnivač škole je Skupština Kantona TK, broj: 10/1- 610 – 172 /98 od 04.06.1998. godine. Školsko područje JU Osnovne škole “ Centar “ prema adresama upisanih učenika pripada području MZ “ Centar “, „Stari Grad“ i „Kula“ . Školsku 2017/18 godinu pohađaju 272 učenika.

              

Broj i struktura nastavnika

 

Radno mjesto Stručni Nestručni Svega Napomena
dr.sc. mrsc. prof. nast. učit. Svega VSS VSŠ SSS Svega
Direktor škole     1     1            
Pomoćnik direktora                        
Pedagog - psiholog   1       1            
Defektolog     2     2            
Socijalni radnik                        
Vjeroučitelj   1 2     3            
Nas.predmetne nas   1 11 5   17            
Nas.razredne nas.   1 4 2   7            
Bibliotekar   1 1     2           Pedagogica i nastavnik   dopunjavaju normu u biblioteci. (50%)
S v e g a   5 21 7   33            

Broj odjeljenja u školi

 

ŠKOLSKI OBJEKTI Broj i struktura odjeljenja
Čistih odjeljenja Kombinovana Specijalna Svega odjeljenja Broj učenika
od 2 r. od 3 r. od 4 r. više
Centralna škola 13           13 272
               
               
               
               
               
               
Svega 13           13 272

 

U školskoj 2017/2018. godini, prvi razred devetogodišnjeg obrazovanja pohađa 33 učenika u dva odjeljenja.

 

 

 

 

 


Sl

       Slobodne aktivnosti

Red. br. SEKCIJA

Sedmični

fond sati

Zaduženi nastavnici
  Novinarska sekcija 1 Bajrović Suada
  Eko zeleni – niži razredi 1 Kahrimanović Zehrina
  Eko zeleni – viši razredi 1 Sinanović Amra
  Prva pomoć 1 Nuhanović Nermina
  Modelarska sekcija 1

Salković Ismet

  Saobraćajna sekcija 1 Salković Ismet
  Inovatori 1 Salković Ismet
  Mali hor 1 Mehmedović Jasmina
  Sportske sekcije 2 Suljanović Samir
  Bibliotekarska sekcija 1 Ikinić Edina
  Civitas 1 Kunosić Almira
  Likovna sekcija – viši razredi 1 Imamović Emin
  Recitatorska sekcija – niži razredi 1 Musić Remzija
  Recitatorska sekcija – viši razredi 1 Bajrović Suada
  Debatna sekcija 1 Hrustić Mustafa
  Kulturno nasljeđe 1 Kunosić Almira
  Dramska sekcija 1 Heralić Mirsada i Mehmedović Jasmina
  Folklor 1 Suljić Suada i Dorić Samira
  Jezička sekcija 1 Mrković Mirsada i Arnaut Alisa
  Hor 1 Pazalja Katica
  Ritmička sekcija 1 Imamović Alma
  Mine 1 Suljić Suada
SVEGA : 22 23  

 

 


 

Vijeće roditelja

 

Vijeće roditelja će raditi prema Poslovniku o radu vijeća roditelja i razmatraće pitanja koja se direktno tiču učenika i roditelja, a posebno se odnose na razne oblike i vidove finansiranja i participacije humanitarnih akcija itd. Konstituisanje vijeća roditelja bit će obavljeno u toku 9. i 10. mjeseca školske 2017/2018 godine. Vijeće roditelja promoviše interese škole u zajednici u kojoj se škola nalazi i prezentuje stavove roditelja školskom odboru.

Osnovna uloga vijeća roditelja škole je:

-        demokratizacija odnosa u školi,

-        povećanje razmjene informacija između škole i roditelja,

-        uključivanje roditelja u nastavni proces kao novi resurs škole,

-        uključivanje roditelja u proces odlučivanja o pitanjima od posebnog interesa za roditelje,

-        aktivno učće u planiranju i programiranju rada škole.

 

Školski odbor

 

Školski odbor, kao organ upravljanja broji 5 članova. Predsjednika i članove imenuje i razrješava osnivač – Skupština Kantona. Dva člana, po pravilu, imenuju se ispred osnivača i lokalne zajednice na osnovu javnog konkursa, dva člana iz reda nastavnika i stručnih saradnika zaposlenih u školi i jedan iz reda roditelja učenika koji nemaju status zaposlenika škole. Predsjednik i članovi Školskog odbora imenuju se na mandat od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani.

Školski odbor, na svojim sjednicama, razmatra sva pitanja koja su mu data u nadležnost na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravila škole.

Školski odbor se sastaje prema potrebi, a obavezno na početku školske godine kada se razmratra Izvještaj o radu škole u prethodnoj godini i programira rad u narednoj.

Stručni aktivi

 

U školi su formirani sljedeći aktivi:

-        aktiv nastavnika razredne nastave čiji je rukovodilac Kahrimanović Zehrina

-        aktiv nastavnika društvenih nauka čiji je rukovodilac Nuhanović Nermina

-        aktiv nastavnika društvenih nauka čiji je rukovodilac Arnaut Alisa

Aktivi razmatraju uža stručna pitanja, kao što su:

-        planiranje i realizacija odgojno – obrazovnog rada,

-        pripremanje za izvođenje nastave i uzajamna saradnja nastavnika,

-        planiranje i realizacija plana individualnog stručnog usavršavanja nastavnika,

-        planiranje i realizacija unapređivanja nastavnog rada,

-        utvrđivanje plana za nabavku nastavnih sredstava,

-        prisustvovanje stručnim aktivima koje organizuje Pedagoški zavod,

-        izrada zadataka objektivnog tipa, njihova primjena i analiza rezultata provjere znanja,

-        priprema i prisustvo oglednom času,

-        učće u istraživačkom radu i dr.

 

Pedagoško vijeće

Pedagoško vijeće je stručni, operativni organ u školi.

Pedagoško vijeće u sastavu : predsjednici stručnih aktiva, pedagog škole i direktor škole, razmatra sljedeće:

-        izrada prijedloga Godišnjeg programa rada škole ,

-        izrada 40 - časovne radne sedmice nastavnika,

-        slobodne aktivnosti učenika i sadržaji rada,

-        predlaže program obilježavanja značajnih praznika i Dana škole ,

-        obavlja i druge poslove za koje ga zaduži stručni organ škole ili organ upravljanja,

-        pohvale, nagrade i disciplinske mjere itd.