Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

                       BOSNA I HERCEGOVINA

                       FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

                       TUZLANSKI KANTON

                           JU OSNOVNAŠKOLACENTAR”

        TUZLA

NaosnovuOdlukeNastavničkogvijeća JavneustanoveOsnovneškolo„Centar"Tuzla

broj:05/457-1120od 08.05.2020.godineobjavljujese

OGLAS

zaIzboručenikageneracijeosnovnelkole

I

RaspisujeseOglaszaizboručenikageneracijeJUOsnovneškole„Centar"'Tuzla.

II

Zaučenikageneracijezavršnograzredamebitiproglašcnonajučenikkojiispunjava slijedećeuslove:

 1. a)dajeutokuškolovanjaimaouspjehusvimrazredima(minimalanprosjekopćeguspjehausvakomrazredu4,8),
 2. b)dajeutokuškolovanjaimaoprimjernovladanje,
 3. c)dajoutokuškolovanjaimaozapaženerezultateuslobodnimaktivnostima,takmičenjima,smotrama

idrugimvannastavnimaktivnostima.

m

Elementikojisevrednuju prirangiranjukandidataza učenikageneracijesu:

 1. i)uspjehuučenjuivladanjuutokuosnovnog školovanja,
 2. j)aktivnostiidoprinosiuradusekcijaškole,
  1. k)uspjehnatakmičenjimau znanjuizpojedinihnastavnihpredmeta,nakonkursima,revijama,smotrama,izložbamaisportskimtakmičenjima,
 3. I)rukovođenjeodjeljenskom zajednicom,
  1. m)rezultatipostignutiuvannastavnimaktivnostima,
  2. n)vanškolskeaktivnosti,volontiranje(sportske,kulturne,društvene,humanitarneaktivnosti,teradunevladinim
  3. o)kurseviinformatike,stranihjezikaislično,
  4. p)završenaparalelnaškola.

IV

Prijava,sasvimpotrebnimdokazima,dostavljaseu rokuod7(sedam)danaoddanaobjavljivanjaOglasanaoglasnojpločiŠkole(08.05.2020.godine).

V

Neblagovremeneinepotpuneprijavenećeseuzetiurazmatranje.

VI

PrijavanaOglas  spotrebnimdokazima,dostavljaseuzatvorenojkovertiSekretaruškoleiliputempošto,na adresu:

JAVNAUSTANOVAOSNOVNAŠKOLA„CENTAR"TUZLA

-Konkursnakomisija-uznaznaku,,PrijavanaOglasIzboručenikageneracijeosnovneškole",ul. Mirze Delibašlćabroj14,75000Tuzla.

 

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.