Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: jedan gost i nema prijavljenih članova

            Obrazac 10 (pomoćno-tehničko osoblje)
  RANG-LISTA KANDIDATA
  (radno mjesto higijeničar – oglasna pozicija broj: 45.1)
                   
R.br. Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Broj punoljetnih nezaposlenih članova domaćinstva Broj maloljetnih članova domaćinstva Intervju Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova
1 Halilović Selma Mramor 1,0 2,0 3,00 0,00 0,00   4,50
2 Trebo Mubera Tuzla 0,0 0,0 3,00 0,00 0,00   3,00
3 Šehić Erna Tuzla 0,0 0,0 3,00 0,00 0,00   3,00
4 Pjević Nermina Tuzla 3,0 1,0 2,50 20,00 0,00   5,40
5 Husejinović Adisa Tuzla 0,0 1,0 3,00 20,00 0,00   4,20
6 Bajrić Elvisa Tuzla 0,0 0,0 2,50 20,00 0,00   3,00
7 Morić Meliha Tuzla 0,0 0,0 2,50 0,00 0,00   2,50
8 Bosankić Edina Tuzla 1,0 1,0 2,50 0,00 0,00   3,50
9 Nikić-Breškić Željka Tuzla 1,0 1,0 2,50 30,00 0,00   4,55
10 Đulović Selma Tuzla 3,0 0,0 2,50 0,00 0,00   4,00
11 Bećirović Alma Tuzla 3,0 1,0 2,50 22,00 0,00   5,49
12 Ademović Naida Tuzla 2,0 0,0 2,50 0,00 0,00   3,50
13 Omerović Samra Tuzla 1,0 2,0 2,50 0,00 0,00   4,00
14 Šehanović Amira Tuzla 0,0 1,0 2,50 0,00 0,00   3,00
15 Softić Emilija D.Obodnica 1,0 2,0 3,00 0,00 0,00   4,50
16                  
17                  
                   
                   
                   
KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA  
R.br. Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa  
1 Musić Edina Tuzla Nije predala diplomu o završenoj osnovnoj školi  
2 Bećirović Nedima Tuzla Nije predala diplomu o završenoj osnovnoj školi  
3        
                   
                   
Pouka o pravnom lijeku:  
Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.
   
Napomena:  
1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.  
3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).
              KOMISIJA ZA BODOVANJE
              1.
              2.
              3.
                   
Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana   godine u   sati.      
                   
            POTPIS DIREKTORA  
            (pečat škole)      
                   

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.